Udruzenje Majevicana u Svajcarskoj

Osnovano Udruženje Majevi?ana u Švajcarskoj

Me?ava, koja je u subotu šestog marta blokirala puteve u Švajcarskoj nije spre?ila Majevi?ane iz svih delova Švajcarske da se okupe u Rudolfštetenu (AG) i prisustvuju osniva?koj skupštini Udruženja Majevi?ana u Švajcarskoj.


Stanovnici gradova i sela na planini Majevici spadaju svakako u one ljude koji su videli sveta, kako se to u narodu kaže. Stigli su na sve kontinente i u ve?inu država sveta i vrlo je verovatno da u svim državama na svetu gde žive Srbi da je bar nekolicina poreklom sa Majevice. Najve?i broj iseljenih Majevi?ana živi u Švajcarskoj i pretpostavlja se da sa celokupne teritorije planine Majevice živi u Švajcarskoj izmedju pet i deset hiljada ljudi.
Majevica je niska planina koja se pravcem sjeverozapad-jugoistok proteže u dužini oko šesdeset i tri kilometra od re?ice Tinje na zapadu, severnije do Srebrenika, sve do Drine na istoku kod Zvornika. Njene južne padine i obronci dopiru gotovo do reke Save kod Br?kog, a ostali zavšavaju u semberskoj ravnici. Postoji samo mala veza sa Trebovišem severno od Tuzle, i nekoliko kilometara zapadno od Zvornika vezana je preko Snagova sa Javornikom u bir?anskom kraju.
Danas posle rata iz devedestih godina prošlog veka planina je podeljena pa jedan njen deo pripada Republici Srpskoj, a drugi BH Federaciji. Srpska sela na Majevici koja su ostala u Repulici Srpskoj: Opština Lopare: Brusnica, Bobetino brdo, Brijest, Jablanica, Kozjak, Koretaši, Konjikovi?i, Labucka, Lopare, Lipovice, Ma?kovac, Mirosavci, Mrtvica, Piperi, Pirkovci, Puškovac, Priboj, Podgora, Potraš,Tobut, Vakuf, Veselinovac, Vukosavci.
Opština Ugljevik: Bogutovo selo, Korenita, Kr?ina, Maleševci, Peljave,Trnova,
Tutnjevac, Zabrdje, Opština Zvornik:Tavna, Gornja Pilica, Donja Pilica, Gornji Lokanj,
Donji Lokanj, Donji Šepak, Vrela, Ro?evi?, Padjine, Kiseljak, Jasenica, Buložani,
Trnovica, Sko?i?, Maleši?, Androvi?i, Tabanci, Boškovi?i, Šeti?i, Petkovci, Trši?,
Baljkovica, Kitovnice, ?elopek.
Ve?ina Srba iz majevi?kih sela koja su pripala Federaciji je izbegla i naselila se Bijeljini i Br?kom. Tre?ina opštine Lopare je Dejtonskim ugovorom dodeljena federaciji, tako da u nekim selima koja su tada oduzeta živi tek po desetak povratnika uglavnom starih ljudi. Srpska sela na Majevici koja su pripala BH Federaciji: Visori, Lukavica, Miladi?i, Brezje, Crno Blato, Požarnica, ?aklovi?i, Kova?evo Selo, Srednja Dragunja, Kolimer, Cviljevina, Kova?ica, Jasenica, G. Špionica, Podpe?, D. Tinja, Smolu?a.
Ina?e stanovništvo majevi?kih sela je sve starije i u mnogim selima loparske opštine u školama se obrazuje tek po nekoliko u?enika. Mnoga doma?instva se sastoje od jednog ili dva ?lana, naj?eš?e stara ?oveka. Razlog za takvo stanje nije samo u smanjenju nateliteta, koji je takodje prisutan, ve? u ?injenici da je još sedamdesetih godina prošlog veka zna?ajan broj Majevi?ana potražio sre?u u inostranstvu.
Nije poznato koliko Majevi?ana živi danas u Švajcarskoj, niko nije ni pokušao da napravi neku evidenciju, ali je lako pretpostaviti da je pitanju nekoliko hiljada gastarbajtera i njihovih potomaka. Naravno ve? druga generacija ima problem sa poznavanjem maternjeg jezika kao što je uobi?ajeno medju Srbima u Švajcarskoj.
Pretpostavlja se da samo iz loparske opštine, koja najraseljenija, ima više od tri hiljade ljudi koji žive i rade u Švajcarskoj što je više od deset posto stanovništva ove opštine koja je tokom poslednjeg rata ostala bez tre?ine teritorije i zna?ajnog dela stanovništva.
Svest o skorom nestanku Srba na Majevici, ako se trend iseljavanja nastavi, privolila je ?elnike opštine Lopare da zajedno sa grupom iseljenika napravi plan o povezivanju matice i dijaspore, uz obostranu korist i jednim ciljem, sa?uvati i obnoviti radni kraj.
Na sastanku koji je bio uspešan i pored ve? pomenute me?ave, izbarana je uprava Udruženja Majevi?ana u Švajcarskoj u koju su ušli: Stojan Stevanovi?, Miodrag Luki?, Dragan Maksimovi?, Gaši? Milenko, Djordje Milovanovi?, Slobodan Spasojevi?, Obrenovi? Slaviša, Luki? Stevica, Mitrovi? Savo i Radislav Djoki?.
Izabrana uprava je zajedno sa gostima iz Lopara, na?elnikom Radom Savi?em, predsednikom skupštine Milenkom Risti?em, na?elnikom za privredu Željkom Kerovi?em i uspešnim privrednikom iz Smiljevca Goranom Gaji?em, održala kratak i konstruktivan sastanak na kome su odredjene smernice daljeg rada.
Udruženje Majevi?ana koja je osnovano u Švajcarskoj, iako ima za sada osnovni cilj da se kroz ulaganje u fond pomogne rodni kraj, ali ne kao do sada kroz humanitarnu pomo? ve? ulaganjem koje ?e i njima samima doneti dobit, ne?e se koncetrisati samo na to, ve? ?e dobrim delom biti usmereno na o?uvanje nacionalnog i kulturnog identiteta naših iseljenika.
Fond koji je osnovan i u koji ?e svi Majevi?ani i ne samo Majevi?ani, mo?i da uplate željenu sumu novca ?e biti pod direktnom kontrolom ulaga?a i ne?e postojati mogu?nost da neko drugi raspolaže tim novcem, ?ime je mogu?nost prevare ili kradje svedena na nulu.
Cilj je da kada bude upla?ena odredjena suma novca, dovoljna za osnivanje jednog manjeg preduze?a, skupština Udruženja odlu?i o ulaganju novca i stvaranju deoni?arskog društva, pa ?e svako ko je uplatio novac u fond postati vlasnik odredjenog novca akcija.
Prvobitna zamisao je da se napravi hladnja?a, sušara za vo?e i destilerija za alkoholna pi?a, da se iskoristi postoje?i potencijal koji postoji u vo?u, ali i da se zasade novi vo?njaci. Potom bi se zaštitila jedna vrsta rakije koja bi bila prvi majevi?ki brend. Po re?ima na?elnika opštine Lopare dr. Rade Savi?a Majevi?ani umeju da prave dobru rakiju, ali je svako pravi na svoj na?in i razlikuje se od sela do sela.
U?esnici skupa, kao i ?lanovi novoformiranog Udruženja su oduševljeno prihvatili ideje inicijativnog odbora, ali i izrazili zabirnutost. Ne, niko se od njih koji su prihvatili da rade na osnivanju Udruženja i osnivanju fonda dijaspore zabrinuo da bi mogao biti prevaren, ali su se svi složili u jednom, ?itav projekat mora biti transparentan i regulisan pravnim aktima da ne bude ni najmanje sumnje u ispravnost projekta i iskrenost onih koji su sve ovo incirali. Pou?eni gorkim iskustvima iz prošlosti, gde su ?esto bili žrtve prevara od strane ljudi koji su bili na vlasti ili bliski sa vlaš?u, ?lanovi uprave Udruženja Majevi?ana u Švajcarskoj žele da kad dodju na zakazani sastanka 3. aprila u zgradi opštine u Loparama zateknu spreman pravni akt kojim ?e biti regulisan rad Udruženja u Loparama, odnosno raspolaganje novcem iz fonda dijaspore.
Na?elnik dr. Savi? je izjavio da su pravnici zaposleni u opštini ve? spremili takav dokument i da ?e im biti prosledjen i pre zakazanog sastanka. U svom govoru osvrnuo se na rad skupštine opštine Lopare u protekle dve decenije i izjavio da je veoma svestan svega što je pogrešno radjeno i uradjeno. Garantovao je svojom re?ju da se greške iz prošlosti ne?e ponovaljati, Svestan je kao i svi oko njega da je od svojih prethodnika nasledio gomilu vrelog kestenja koje mora da vadi iz vatre, ali nije spreman da odustane i dozvoli da loparska opština potpuno propadne. Zamolio je sve Majevi?ane koji su se odazvali pozivu da pokušaju da slede primer privrednika Gorana Gaji?a iz Smiljevca ili barem preporu?e drugim ljudima da to u?ine. Goran Gaji? je godinama radio u Austriji u firmi koja se bavi proizvodnjom jahti. Odlu?io je da pokuša da deo proizvodnje preseli u Republiku Srpsku. Saopštio je to svom poslodavcu i ovaj je pristao da pokušaju. Danas, pet godina kasnije vidimo da se pokušaj isplatio.
Predsednik Udruženja Majevi?ana u Švajcarskoj Stojan Stevanoviž je zakazao slede?i sastanak uprave za dvadeseti mart kada treba da se dovrši ono što je šestog marta zapo?eto, to jest da se definišu radni zadaci ?lanova uprave, napravi baza podataka itd.
Od strane gostiju iz opštine obe?ano je da ?e biti, prvi put od kako opština postoji, napravljena evidencija o svim isljenim Majevi?anima i njihovim potomcima ma gde u svetu da se nalaze. Ideja okupljanja radi zajedni?kih ciljeva je proširena na sve zemlje u svetu gde žive Majevi?ani, a bi?e ostvarivana korak po korak.
Udruženje Majevi?ana u Švajcarskoj ?e biti registrovano u mestu osnivanja Rudolfštetenu, ali ?e imati svoje ispostave na odredjenom broju mesta u Švajcarskoj. Ve? u nedelju 7. marta gosti iz opštine Lopare su otputovali u romanski deo Švajcarske gde ?e posetiti Majevi?ane koje su okupili Stevica Luki? i Slaviša Obrenovi? ?lanovi uprave Udruženja Majevi?ana u Švajcarskoj.
?ak i najve?i skeptici se slažu da, iako je poverenje iseljenika odavno proigrano, sad je napravljena osnova da se poverenje povrati i da se iskoriste mogu?nosti koje ima dijaspora. Naravno niko ne o?ekuje da pe?albari daju astronomske sume novca, ve? da ulažu novac koji ?e im doneti zaradu, onoliko koliko mogu i žele.

Prijava

COM_JFBCONNECT_LOGIN_USING_FACEBOOK

Slike

Copyright © Piperi.ch. Sva prava zadržana.
Design by : Boban.